"Bây giờ", "phút", "tiếng", và "ngày" có nghĩa là gì?