Làm cách nào tôi có thể chỉnh sửa Bộ đánh dấu vị trí của mình?