[Android 11] Tôi nhận được thông báo "Lỗi mạng" HOẶC vị trí của bạn tôi không cập nhật.