[iOS] Tôi nhận được thông báo cho biết "Không đủ dung lượng".