[Android] Vị trí của tôi không cập nhật theo thời gian thực