Bạn tôi đã ở cùng một địa điểm trong một thời gian dài.