[Android] Cách tắt thông báo "Đang cập nhật vị trí ..."