[iOS] Cảnh báo hoặc cảnh báo gần đó không hoạt động