Lịch sử vị trí - Tắt GPS / Tắt Wifi / Bật Chế độ nguồn điện thấp / Tắt Chuyển động