Tôi đã đăng ký Dịch vụ cao cấp nhưng dịch vụ này không kích hoạt